Previous Nextคลังความรู้

การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานประจำปีงบประมาณ 2566
ประเภท : ผลงานวิชาการ, กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์, 12 23 พฤษภาคม 2566 11:40 น.
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ใน คลินิกทันตกรรม, OPD, X-ray, LAB, ห้องยา, บริหาร/การเงิน, ปฐมภูมิฯ งานแผนฯ, แพทย์แผนไทย, กายภาพ, ซักฟอก-ซัพพลาย, โรงครัว, ศูนย์ช่าง-ศูนย์ยานพาหนะ
ประเภท : การดูแลรักษาผู้ป่วย, กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์, 62 24 มีนาคม 2566 15:59 น.
การปฏิบัติตัวโรคความดันโลหิตสูง
ประเภท : การดูแลรักษาผู้ป่วย, กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์, 191 09 มีนาคม 2566 14:20 น.
บัญชีรายการวัตถุและสารเคมีอันตราย
ประเภท : ความรู้ทั่วไป, กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์, 1387 31 มีนาคม 2565 10:59 น.
คู่มือประเมินศักยภาพหน่วยบริการสาธารณสุขกองบริหารสาธารณสุข
ประเภท : ความรู้ทั่วไป, กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์, 587 03 มีนาคม 2565 10:51 น.

รายงานการประชุม

ราบงานการประชุมกกบ ครั้งที่ 1/64
กลุ่มงานบริหารทั่วไป, 931 12 มีนาคม 2564 12:59 น.
รายงานการประชุม กกบ 163
กลุ่มงานบริหารทั่วไป, 594 15 มีนาคม 2563 12:49 น.
รายงานการประชุม กกบ 1062
กลุ่มงานบริหารทั่วไป, 784 15 มีนาคม 2563 12:48 น.
รายงานการประชุม กกบ 962
กลุ่มงานบริหารทั่วไป, 893 15 มีนาคม 2563 12:46 น.
รายงานการประชุม กกบ 862
กลุ่มงานบริหารทั่วไป, 947 15 มีนาคม 2563 12:45 น.


สื่อวิดีโอ


Sidebar Menu